top of page

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw.

Zaktualizowano: 25 gru 2023


Restrukturyzacja jako działania naprawcze zakłada zmiany, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja może dotyczyć działalności operacyjnej, sprzedaży, produkcji lub innych działów w przedsiębiorstwie. Kluczowym zakresem restrukturyzacji są finanse w firmie. Na pomoc przychodzi tutaj ustawa z 15 maja 2015 roku, która ściśle reguluje prawa i obowiązku dłużnika w procesie restrukturyzacji. Poniżej opisujemy główne korzyści z restrukturyzacji oraz zagrożenia z niej płynące.


Uniknięcie upadłości - porozumienie między dłużnikiem a wierzycielami w zakresie warunków spłaty zobowiązań pozwoli na uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości. Jest to korzyść obopólna, ponieważ dłużnik zachowuję firmę i może dalej się rozwijać, a wierzyciel zostaje spłacony w wyższym stopniu niż w przypadku upadłości dłużnika.


Niższe raty w wyniku zawarcia układu z wierzycielami - w trakcie postępowania przeprowadzane są negocjacje z wierzycielami, w celu osiągnięcia kompromisu, w zakresie spłaty. Zasadniczo najważniejszym celem restrukturyzacji jest dopasowanie wysokości rat do osiąganych dochodów. Poziom wysokości rat powinien być możliwy do realizacji z pewną rezerwą, tak aby zabezpieczyć spłaty w kolejnych latach.


Redukcja zadłużenia - TAK! To jest możliwe. Przepisy restrukturyzacyjne pozwalają na złożenie wierzycielom propozycji układowych z uwzględnieniem umorzenia części kapitału oraz odsetek. Jest to częsta praktyka, wynikająca z poziomu zaspokojenia w wyższym stopniu w restrukturyzacji niż w upadłości. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw z wyższym zadłużeniem niż posiadany majątek.


Ekspresowe przywrócenie płynności finansowej - zawieszenie płatności rat i faktur, które zostały ujęte w spisie wierzycieli. Powstałe w ten sposób nadwyżki finansowe powinny zostać przeznaczone na zwiększenie przychody, a tym samym wykazanie działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej.


Układ zawarty pod ochroną sądu - nadzorca sądowy i sąd czuwają nad jego wykonaniem, dlatego spłata rat układowych jest monitorowana raz na kwartał, a raport z przebiegu spłaty wysyłany do sądu.


Uwolnienie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - swobodny dostęp do środków i możliwość samodzielnego rozporządzania nimi po zakończeniu postępowania. Szczególnie to dotyczy firm z egzekucją. Komornik w trakcie postępowania gromadzi środki z egzekucji na rachunku depozytowym sądu, jednakże po zakończonym prawomocnie postępowaniu środki wracają do dłużnika.


Zabezpieczeniem przed nowymi egzekucjami - w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego egzekucja nie może zostać wszczęta, a jeśli się taka sytuacja się wydarzy to komornik po powzięciu informacji o toczącej się restrukturyzacji musi egzekucję umorzyć, a potrącone środki zwrócić.


Licytacja z majątku dłużnika jest niemożliwa - oznacza to, że działania komornika są wstrzymane, a egzekucja zawieszona do czasu uprawomocnienie układu.


Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności - czas restrukturyzacji, jest to moment, w którym należy przyjrzeć się, które kontrakty są rentowne, które koszty są zbędne. Jest to szansa na rozwój poprzez wprowadzenie działań naprawczych, zwiększenie zysków oraz poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Zabezpieczenie przed wypowiedzeniem umów - umowy które są niezbędne do prowadzenia działalności firmy (np. umów bankowych, leasingowych, umów z kontrahentami, najmu lokalu i innych) w trakcie procesu restrukturyzacji nie mogą zostać rozwiązane, wypowiedziane. Warunkiem braku wypowiedzenia, jest bieżące regulowanie tych zobowiązań.


Zagrożenia w restrukturyzacji:


Brak szczerości ze strony klienta np. zatajenie ważnych informacji, może skutkować brakiem zawarcia układu z wierzycielami. Restrukturyzacja w dużym stopniu opiera się na wiarygodności dłużnika i jego intencjach. Naruszenie tego zaufania może negatywne konsekwencje np egzekucję komorniczą tuż po zakończonej ochronie sądowej.


Brak współpracy ze strony klienta np. istotne braki w dokumentach, nie odbieranie telefonu itd. Finalnie błędne lub niekompletne dane również negatywnie wpływają na proces restrukturyzacji i zakłamują rzeczywistość. Wierzyciele odczytując takie sygnały szybkiej kierują swoje roszczenia na drogę sądową, później egzekucyjną.


Brak zysków netto z przedsiębiorstwa przez dłuższy czas oznacza przesłankę do upadłości. W takim wypadku zawarcie układu jest niemożliwe, ponieważ w prognozach na kolejne lata nie możemy wykazać źródła spłaty.


Stwierdzona wyrokiem sądu odpowiedzialność karna za działania na szkodę firmy lub wierzycieli.


Z restrukturyzacji można uzyskać wiele korzyści, jednakże jak w każdej dziedzinie - tylko zaangażowanie daje pozytywny wynik. Z naszego doświadczenia wynika, że dłużnicy, którzy nie traktują poważnie wierzycieli, sądu oraz całego procesu nie uzyskują zawarcia układu, co zbliża ich do procesu upadłościowego, czyli likwidacji zamiast rozwoju.

58 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page