top of page

Etapy procesu upadłości konsumenckiej.

Zaktualizowano: 25 gru 2023
Niewypłacalność, z którą borykają się nasi klienci wpływa na wszystkie aspekty życia. Z powodu permanentnego stresu cierpi rodzina, zdrowie, praca. Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na wysoki poziom stresu jest niepewność dotycząca przyszłości. Dlatego decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto poznać szczegóły postępowania upadłościowego.

Poniżej przedstawiamy jej etapy.


  1. Wnioskowanie o upadłość: dłużnik lub jego pełnomocnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane dłużnika, wykaz wierzycieli, wysokość długów, a także informacje o majątku dłużnika.

  2. Badanie wniosku przez sąd: sąd ocenia wniosek i sprawdza, czy spełnia on formalne wymogi oraz czy dłużnik rzeczywiście nie jest w stanie spłacić swoich długów. Sąd może zwrócić się do dłużnika z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji lub poprawienie błędów formalnych. Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny - ogłasza upadłość konsumencką.

  3. Wybór syndyka: sąd wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego. Syndyk odpowiada za inwentaryzację majątku, ustalenie wierzycieli i ich roszczeń oraz kontrolowanie działań dłużnika.

  4. Zgromadzenie wierzycieli: syndyk zwołuje zgromadzenie wierzycieli, na którym omawia sytuację finansową dłużnika oraz przedstawia plan postępowania upadłościowego. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące postępowania.

  5. Realizacja planu upadłościowego: W zależności od sytuacji majątkowej dłużnika, plan może przewidywać sprzedaż majątku w celu spłaty długów (likwidacja majątku) lub układ z wierzycielami, polegający na rozłożeniu spłaty długów na dogodne raty. Syndyk nadzoruje proces realizacji planu i dba o prawidłowe wywiązanie się dłużnika z obowiązków.

  6. Zakończenie postępowania upadłościowego: Gdy dłużnik wywiąże się z obowiązków wynikających z planu upadłościowego, sąd ogłasza zakończenie postępowania. W związku z tym dłużnik zostaje zwolniony z pozostałych długów, które nie zostały spłacone w trakcie postępowania (z wyjątkiem tzw. długów niewydalonych, np. alimentów czy odszkodowań związanych z deliktami). Od tej chwili dłużnik może zacząć na nowo swoje życie finansowe.

Z powodu skomplikowania procesu zdecydowanie zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie upadłościowym.


17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page