top of page
Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Postępowanie karno-skarbowe jest to forma postępowania karnego, które dotyczy popełnienia przestępstwa skarbowego, czyli naruszenia przepisów prawa podatkowego i celnego. Celem tego postępowania jest wykrycie i ukaranie osób, które celowo lub z rażącym niedbalstwem unikają płacenia podatków lub celnych oraz wszelkich innych opłat skarbowych.
W ramach postępowania karno-skarbowego organy ścigania (np. prokuratura, organy skarbowe) prowadzą dochodzenie w celu zebrania dowodów na popełnione przestępstwo skarbowe. Jeśli zostaną zgromadzone wystarczające dowody, sprawa trafia do sądu, który podejmuje decyzję o ewentualnym oskarżeniu i rozpatruje sprawę w procesie karnym.
W postępowaniu karno-skarbowym mogą być stosowane różne środki dowodowe, takie jak przesłuchania, przeszukania, zabezpieczenie dokumentów czy przeprowadzenie ekspertyz. Mogą być także stosowane środki zapobiegawcze, takie jak areszt tymczasowy, zakaz opuszczania kraju czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Karą za przestępstwo skarbowe może być m.in. grzywna, kara pozbawienia wolności lub inna kara ograniczenia wolności. Ponadto, osoba skazana może być zobowiązana do zapłaty nienależnie uzyskanych korzyści oraz pokrycia kosztów postępowania.
Postępowanie karno-skarbowe ma na celu ochronę interesów państwa poprzez egzekwowanie przepisów podatkowych i celnego oraz karanie osób, które nieprawidłowo rozliczają się z obowiązków podatkowych.

Informacje kontaktowe

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page